Central Academy of Drama

Standard
An Yongchang (安泳畅)
Ah Nan (阿楠) (Mongol)
 


B
Bai Baihe (白百何)
Bai Jing (白静) (+)
Bao Guo’an (鲍国安)
Bai Yu (白雨) (1990) 

C


D

F

G

H

I

J


L


M

Ma Hei A Yi (马嘿阿依)
Ma Chengcheng (马程程)
Ma Qiuzi (马秋子)
Ma Yingqiao (马樱侨)

Mao Junjie (毛俊杰)
Ma Xiangyi (马湘宜)
Mao Jian (毛坚).
Ma Li (马丽) (1966)
Ma Li (马丽) (Mary Ma) (1982) 
Mao Xiaotong (毛晓彤)
Mei Ting (梅婷)
Miao Chi (苗驰)
Ming Junchen (明俊臣) (Johnson)

N

Ni Dahong (倪大红)
Nie Mei (聂玫)
Ning Lu (宁露) (Flora Ning)
Niu Mengmeng (牛萌萌)
Nima Songsong (尼玛颂宋)

O

P
 

Q
R
S
Shang Kan (商侃)
Shang Qian (尚茜) (1978) (Hui People) 
Shang Tielong ( 尚铁龙)
-------------------------
Shen Ao (申奥) (Suriya Shen)
Shen Hang (沈航) 
Shen Jiani (沈佳妮)
Shen Yu (沈雨)
 

Shi Chunling (师春玲)

Shi Ke (史可)
Shi Yuanting (史元庭) (Rocky) (Hui People)
Si Kehua (司珂华)

Song Ziqiao (宋梓侨)
Sui Yumeng (隋雨蒙)
Sun Honglei (孙红雷)
Sun Jian (孙坚) (Oscar Sun) 
Sun Jiaqi (孙佳奇) (Charry Qi)
Sun Lishi (孙立石)
Sun Ning (孙宁)
Sun Shaolong (孙绍龙) (1988) 
Sun Weimin (孙维民)

Sun Xiaoxiao (孙骁潇)
Sun Ya (孙雅)  (Miya) 
Sun Yan (孙岩) 
Sun Zhihong (孙之鸿) 

T
Tang Yan (唐嫣) - Tiffany Tang (唐嫣)
Tang Yan (汤嬿) (Jiangsu-China)
Tang Yifei (唐一菲)
Tao Hong ( 陶虹)
Tao Siyuan (陶思源)
Tian Xiaojie (田小洁)
Tian Yupeng (田宇鹏)

Tong Liya (佟丽娅)
Tong Yao (童瑶) (Tanya)
Tu Songyan (涂松岩)
U
V

W
----------------------
Wei Daxun (魏大勋)
Wei Wei (魏巍)

Wei Yi (魏一)  
Wei Zi ( 巍子)
------------------------
Wu Chu (吴楚)
Wu Fang (吴放)
Wu Peirou (吴佩柔)

Wu Rujun (吴汝俊)
Wu Simo (吴思默)

Wu Xiaoyu (武笑羽)
Wu Xudong (吴旭东)
Wu Yue (吴樾)

X


Y
Yang Anqi (杨安琪) (Mongolian)
Yang Qing (杨青)
Yang Tailang (杨太郎)   (James Yang) 
Yang Zijiang (杨紫茳)
Yang Zitong (杨紫彤)
Yang Yiwei (杨一威) 
Yang Yuyu (杨渝渝)

Yao Feifei (姚菲菲)
----------------
Ye Feng (叶峰)
Ye Lan (叶兰)
Ye Xiqi (叶熙祺) (Anna Kay)
-----------------------------
Yin Xiaotian (印小天)
Yin Yezi (殷叶子) (1991) 
Yuan Jiabao (袁家宝)
 

Yuan Quan (袁泉)
Yue Hong (岳红)
 


Z


0 comments:

Post a Comment