Friday, June 15, 2018

Zhao Ge (iQIYI, Mango TV , 2018)

Standard
Zhao Ge (朝歌) is a 2018 Chinese television series starring Zhang Zhehan (张哲瀚), Bao Jianfeng (保剑锋) and Wu Jinyan (吴谨言).

Details

 • Drama : Zhao Ge / 朝歌 (iQIYI, Mango TV , 2018)
 • Directors: Li Dachao (李达超), Liu Zhenming (刘镇明), Ren Haiyao (任海曜), Zhu Lihe (朱礼和)
 • Screenwriter: Yu Zheng (于正)
 • Producer: Yu Zheng (于正)
 • Genre: romance, mythology, fantasy
 • Episodes: 50
 • Broadcast network: iQIYI, Tencent Video, Mango TV
 • Broadcast period: 2018

Synopsis

A re-imagination of the Investiture of the Gods. Ji Fa leads eight hundred feudal princes to suppress King Zhou, leading to the destruction of the Shang dynasty. Ji Fa eventually ascended and became King Wu of Zhou, remembering to keep in mind his shared dream with Yin Jiao to lift the people towards a better future.

Cast

 • Zhang Zhehan (张哲瀚) as Ji Fa (姬发) 
 • Bao Jianfeng (保剑锋) as Di Xin (帝辛) 
 • Wu Jinyan (吴谨言) as Daji (妲己)  / Yue Hao (月好) / You Ji (幽姬)
 • Gillian Chung (钟欣潼)  as He Sang (河桑)
 • Chen Shu (陈数) as Nüwa (女娲)
 • Mi Re (米热) as Wu Geng (武庚) 
 • Wu Jiayi (吴佳怡) as Yi Jiang (邑姜)
 • Lin Yowei (林佑威) as Jiang Shang (姜尚)
 • Liu Min (刘敏) as Chao Xi (潮汐) , Di Xin's queen
 • Li Yitong (李一桐) as Hu Xian'er (胡仙儿)
 • He Fengtian (何奉天) as Shen Gongbao (申公豹)
 • Jiang Yiyi (蒋依依) as Ling'er (灵儿) 
 • Puff Kuo (郭雪芙) as Yanjiu (燕久)
 • Hai Lu (海陆) as Yunjin (云锦)
 • Zheng Guolin (郑国霖)  as Ji Chang (姬昌)
 • Shiyue Anxin (石悦安鑫) as Nezha (哪吒) 
 • Wang Maolei (王茂蕾) as Li Jing (李靖)
 • Bai Yu (白宇) as Professor Li (许教授)
 • Sun Shaolong (孙绍龙) as Tu Xingsun (土行孙) 
 • Lian Shumei (练束梅) as Huang Yanruo (黄烟若)
 • Xu Kai (徐凯) as Yang Jian (杨戬)
 • Nan Fulong (南伏龙) as Huang Feihu (黄飞虎)
 • Hong Yao (洪尧) as Yunteng (云腾) 
 • Wang Yizhe (王一哲) as Lei Zhenzi (雷震子)
 • Deng Sha (邓莎) as Ma Yingshuang (马迎霜)
 • Wen Zhengrong (温峥嵘) as Si Furen 
 • Florence Tan (陈秀丽) as Pian Pian (翩翩) 
 • Bai Lu (白鹿) as Deng Chanyu (邓婵玉) 
 • Gao Yu'er (高雨儿) as He Yin (河茵)
 • Zhang Nan (张南) as Long Nu (龙女)
 • Zhao Yiqin (赵弈钦) as Long Zi (龙子)
 • Liu Zhiyang (刘智扬) as Tongtian Jiaozhu (通天教主) 
 • Zhang Jianing (张佳宁)  as Qi Meng (绮梦) 
 • Liu Zequn (刘泽群) as Wu Ji (武吉)
 • He Hongshan (何泓姗) as Zhuchi Ren (主持人) 
 • Liu Enshang (刘恩尚) as A Bao (阿宝) 
 • Yang Caiying (杨采盈) as Yi Niang (姨娘)
 • Liu Qiwei (刘骐玮) as Wu Yi (巫医) 
 • Yang Yulan (杨玉兰) as Yanjiu Popo (燕久婆婆)

0 comments:

Post a Comment