Friday, June 15, 2018

Win the World (JSTV , Dragon TV , 2018)

Standard
Win the World (赢天下) is a 2018 Chinese television series directed by Gao Yijun (高翊浚) , starring Fan Bingbing (范冰冰)

Details

 • Drama : Win the World / 赢天下 (JSTV , Dragon TV , 2018) 
 • Aka : Legend of Ba Qing / 赢天下 (JSTV , Dragon TV , 2018)
 • Chinese 1 :  Ying Tian Xia / 赢天下
 • Chinese 2 : Ba Qing Zhuan (巴清传)
 • Director: Gao Yijun (高翊浚)
 • Screenwriter: Pan Pu (潘朴)
 • Genre: Period, romance
 • Episodes: 66 (45 minutes)
 • Broadcast network: Jiangsu TV , Dragon TV
 • Broadcast period: 2018

Synopsis

The drama will chronicle the life of Ba Qing, the wealthiest woman of the Qin Dynasty.

Cast

 • Fan Bingbing (范冰冰) as Ba Qing (巴清)
 • Gao Yunxiang (高云翔) as Ying Zheng (嬴政)
 • Dylan Kuo (郭品超) as Ba Zimo (巴子墨) 
 • Yan Yikuan (严屹宽) as Ji Dan (姬丹)
 • Ma Su (马苏) as Ba Hongxiang (巴红香)
 • Zhang Guoli (张国立) as Lu Buwei (吕不韦) 
 • Xu Fan (徐帆) as Han Furen (韩夫人) 
 • Pan Yingzhi (潘迎紫) as Empress Dowager Huayang (华阳太后) 
 • Pan Hong (潘虹) as Ba Laofuren (巴老夫人) 
 • Jiang Hongbo (姜宏波) as Zhao Ji (赵姬) 
 • Guan Yue (管乐) as Xia Wuqie (夏无且) 
 • Xiyi Lin (谢依霖)   as Yuan Qiu (元秋) 
 • Ren Shan (任山) as Lao Ai (嫪毐)
 • Xiao Haoran (萧浩冉) as Ji Qi (姬启)
 • Lin Peng (林鹏) as Princess of Chu (芈未央)
 • Peng Xiaoran (彭小冉) as Ba Qifu (巴七芙)
 • Guo Jing (郭靖) as Meng Jia (蒙嘉) 
 • Zheng Yawen (郑雅文) as Jie Lan (芥兰) , Princess of Yan
 • Zhu Jiaqi (朱嘉琦) as Cheng Jiao (成蛟) 
 • Liu Xiaohu (刘晓虎) as Fan Yefu (范野夫) 
 • Yuan Xiaoxu (袁晓旭) as Zhao Ya (赵雅) 
 • Xu Qian (徐歉) as Fang Zi (方子)  
 • Ye Huo (叶火) as Xiyu Xuanren (西域眩人)

0 comments:

Post a Comment