Thursday, June 14, 2018

The Fated General (Drama , 2018)

Standard
The Fated General (霍去病) is a 2018 Chinese television series directed by Zhang Jian (张健), starring Zhang Ruoyun (张若昀) and  Mao Xiaotong (毛晓彤)

Details

 • Chinese :  Huo Qu Bing / 霍去病 (Drama , 2018)
 • English : The Fated General / 霍去病 (Drama , 2018)
 • Director: Zhang Jian (张健)
 • Screenwriter: Wen Haojie (温豪杰)
 • Producer: Zhang Jian (张健)
 • Author
 • Novel :
 • Genre: historical
 • Episodes: 92 (45minutes)
 • Broadcast network:
 • Filming locations : Ordos, Guizhou
 • Production time : 2017
 • Broadcast time: 2018
 • Air time:

Synopsis

The series chronicles Huo Qubing’s life from his humble beginnings as an illegitimate son born of a lowly maid, to his military victories as young general of the Han Dynasty and ending with his untimely death at the age of 23.

Cast

Main

 • Zhang Ruoyun (张若昀) as Huo Qubing (霍去病)
 • Mao Xiaotong (毛晓彤) as Zhen'e (蓁娥)
 • Bai Yu (白宇)  as Bo Li (伯力)
 • Yu Menglong (于朦胧) as Li Gan (李敢)
 • Li Hongyi (李宏毅) as Zhao Ponu (赵破奴)
 • Xu Yue (徐悦) as Liu Heng (刘珩)

Imperial family

 • Victor Huang (黃維德) as Emperor Wu of Han
 • Chen Zihan (陈紫函) as Wei Zifu (卫子夫) , Huo Qubing's aunt.
 • Zhang Yujie (张玉洁) as Princess Pingyang (平阳公主)
 • Zhang Chenguang (张晨光) as Liu An
 • Zheng He Hui Zi (郑合惠子) as Princess Anyi (安夷公主)

Han Generals

 • Pan Taiming (潘泰名) as Wei Qing (卫青) , Grand Marshall. Huo Qubing's uncle.
 • Guo Minghan (郭明翰) as Li Guang (李广) , Flying General. Li Gan's father.
 • Wu Xiubo (吴秀波) as Zhao Yan (赵严) , Great General. Head of Zhao Army (Five Tiger Generals)
 • Xia Tian (夏天) as Gongsun He (公孙贺) , Left General.
 • Wu Chengxuan (吴承轩) as Gao Bushi, one of the Five Tiger Generals.
 • Liu Guangnan (刘广楠) as Shang Hao (商浩) , one of the Five Tiger Generals.
 • Xu Jie (徐杰) as Jiuming Jixiang, one of the Five Tiger Generals.
 • Michael Tong (唐文龙) as Zhang Jing (张敬) , one of the Five Tiger Generals.
 • Wang Xinran (王信然) as Qin Shuo (秦朔) , one of the Five Tiger Generals.

Ren Dong Camp

 • Du Yuming (杜玉明)  as Liu Zhu (留柱) , head of Ren Dong Camp's troops. One of Huo Qubing's earliest followers.
 • Hai Ling (海铃) as Liu Ding'er (留定儿) , Liu Zhu's daughter. Likes Hong Sen.
 • Kang Jie (康杰) as Hong Sen, a former bandit who later becomes one of Huo Qubing's most capable man. Likes Liu Ding'er.
 • Yang Shuo (杨烁) as Hao Ming (郝命) , Huo Qubing's close friend. Likes to fight with Hong Sen.

Xiongnu

 • Hu Jun (胡军) as Junchen (Big Chanyu) (大单于) , head of the Xiongnus.
 • Zhong Lei (钟雷) as Yizhixie, Junchen's brother who later succeeds as him as Chanyu. Bo Li's father.
 • Zhu Haijun (朱海军)  as Right Tuqi King, Yizhixie's loyal follower.
 • Men Guangwei (门光伟) as Right Virtuous King
 • Wang Boqing (王铂清) as Han-Sie King, (浑邪王)  a marquis of Xiongnu heritage who surrendered to the Hans.
 • Guo Hongjie (郭宏杰) as Zhao Xin (赵信) , a marquis of Xiongnu heritage who surrendered to the Hans.
 • Zhang Jiayuan as Mu'na Da, Yizhixie's younger son.
 • Zhao Laowu (邵老五) aa Mu Ershan (穆尔瞻) , Left Virtuous King's confidant.

Others

 • Huang Yuecheng (黄玥程) as Madame Li
 • Chai Wei (柴蔚) as Fang Gu
 • Liu Tianyao (刘天尧)  as Yao Dong (要东)
 • Wang Jiaqi (王泇淇) as Yu Niang (钰娘) , Xiao Zhunyue's sister.
 • Xiu Qing (修庆) as Guo Zhi (郭直) , Huo Qubing's teacher.
 • Zhang Ci (张词) as Ah Bu (阿卜)
 • Zhang Jijia (张荠家) as Su'er (苏儿)
 • Zhang Hui as Envoy of Han
 • Zhang Yilong (张艺泷) as servant
 • Huang Tianqi (黄天崎)
 • Zhang Wan'er (张婉儿)  
 • Ren Siyang (任思扬) as Mao Gai (矛盖)
 • Jiang Zhenhao (姜震昊) as Sang Yi (桑宜) 
 • Yang Zihua (杨子骅) 
 • Liu Xiaolei (刘小磊) as Wu Wei (乌维)

0 comments:

Post a Comment