Monday, June 25, 2018

Legend of Yunxi / 芸汐传 (iQiyi , 2018)

Standard
Legend of Yunxi (芸汐传) is a 2018 Chinese television series based on the novel Poison Genius Consort  by Jie Mo. It stars Ju Jingyi in the title role, alongside Zhang Zhehan and Merxat.


Details

 • Drama : Legend of Yunxi / 芸汐传 (iQiyi , 2018) 
 • Chinese : Nan Fang You Qiao Mu
 • Director: Lin Jianlong (林健龙), Liu Zhenming (刘镇明)
 • Screenwriter:  Jin Yuanyuan (金媛媛)
 • Producer: Dai Ying (戴莹)
 • Company :  iQiyi, Shanghai Star 48 Culture and Media Group
 • Novel : Nan Fang You Qiao Mu (南方有乔木)  
 • Author : Xiaohu Ruwei (小狐濡尾)
 • Genre: ancient, romance
 • Episodes: 48
 • Broadcast network: iQiyi
 • Broadcast period: June 25 , 2018

Synopsis

Story of Han Yunxi, daughter of a physician who is adept at handling poison. She gets married to Long Feiye, brother of the Emperor via an imperial decree; and gets caught in the political machinations of the royal family. Using her wits and medical skills, she managed to impress Long Feiye and the two soon fall in love with each other.

Cast

Main Cast
Tian Ning Palace
 • Zhang Ruijia (张瑞珈) as Empress Dowager
 • Hu Bing (胡兵) as Emperor Tian Wei
 • Xu Jiaqi (许佳琪) as Chu Qingge
 • Chen Xiufeng as Imperial Consort Xiao
 • Eddy Ko (高雄) as Royal Uncle
 • Sun Zihang (孙子航) as Long Tianmo
 • Ge Yangxi (葛杨曦) as Long Tianqing
 • Liu Qinshan (刘秦杉)  as Long Changbing (长冰公主)
 • He Youning as Mu Qingwu
 • Chen Jingyu (陈镜宇) as Li Quan
 • Yu Zikuan (于子宽) as General Mu  
Qin manor
 • Tan Limin (谭琍敏) as Grand Imperial Consort Yi
 • Wang Youshuo (王佑硕) as Tang Li
 • Lin Siyi (林思意) as Ouyang Ningjing
 • Shao Xuecong (邵雪聪) as Baili Mingxiang
 • Zhao Yixin (赵毅新) as Chu Xifeng
Han manor
 • Lu Xingyu (卢星宇) as Han Congan
 • Tong Tong (童彤) as Madame Xu
 • Shang Guantong as Third madame
 • Liu Jiongran (刘炅然) as Han Ruoxue
 • Jin Xiangdong as Han Yunyi
Yao Gui Valley
 • Xie Leilei (谢蕾蕾) as Bai Su
 • Huang Lulu (黄露露)as Yu Ze
 • Li Shuting (李淑婷) as Zhu Yu
Others
 • Li Yaojing (李耀景) as Bai Yanqing
 • Li Ruichao (李瑞超) as Gu Beiyue
 • Hu Wenzhe (胡文喆) as Jun Yizheng
 • Yu Bo (于波)  as Emperor of Western Qiu
 • Sun Sumeng (孙溯梦) as Lu Luo (绿萝)
 • Tian Lin (田琳)  
 • Qu Gang (屈刚) as Ouyang Yuanzhang (欧阳院长)
 • Wang Yiting (王奕婷) as Xiao Qing (小青) 

Soundtrack

0 comments:

Post a Comment