Sunday, June 10, 2018

Good Bye My Princess (Drama , 2018)

StandardGood Bye My Princess / Dong Gong (东宫)  is a 2018 Chinese television series directed by Li Muge (李牧戈) , starring Peng Xiaoran (彭小冉) and Chen Xingxu (陈星旭)

Details

 • Chinese :  Dong Gong / 东宫 (Drama , 2018) 
 • English : Eastern Palace / 东宫 (Drama , 2018)
 • English : Good Bye My Princess / 东宫 (Drama , 2018) 
 • Director: Li Muge (李牧戈)
 • Screenwriter: Song Yangming (宋阳明)
 • Producer:
 • Genre: Period, melodrama
 • Episodes: 40
 • Broadcast network: Youku
 • Filming locations : Beijing, Bashang, Dunhuang, Hengdian
 • Production time : 2017 
 • Broadcast time: 2018
 • Air time:

Synopsis


Xiaofeng (Peng Xiaoran)  , a beautiful princess from of Western Liang, who has to marry the crown prince of the Tang Dynasty , Li Chengyin (Chen Xingxu) , who only agreed to secure his position as heir to the throne. 

Cast

 • Peng Xiaoran (彭小冉) as Xiaofeng (小枫)
 • Chen Xingxu (陈星旭) as Li Chengyin (李承鄞) / Gu Xiaowu (顾小五)
 • Wang Zhifei (王志飞)
 • Siqin Gaowa (斯琴高娃)
 • Gallen Lo (罗嘉良) as ()
 • Kristy Yang (杨恭如) as ()  
 • Wei Qianxiang (魏千翔) as Gu Jian (顾剑) 
 • Jiang Kai (蒋恺) as Qu Wencheng (曲文成) 
 • Zhang Dinghan (张定涵) as Huang Hou (皇后) 
 • Guan Yue (管乐) as Mi Luo (米罗)
 • Cheng Xiaomeng (程小蒙) as Yongning (永宁) 
 • Shang Siqi (尚斯琪) as Chan Er (婵儿) 
 • Wei Xiaohan (魏晓涵) as Ming Yue (明月) 
 • Wang Guan (王冠) as Pei Zhao (裴照) 
 • Na Jima (娜吉玛) as Ah Du (阿渡) 
 • Xia Wa (夏娃) as Zhao Sese (赵瑟瑟) 
 • Dai Ding (待定) as Huang Di (皇帝) / Guo Xuan (郭萱) / Li Zhiyun (李智云) 
 • Zhao Renjie (赵仁杰) as Hu Xiao (胡啸) 
 • Fan Lifeng (樊霖锋) as Li Yan (李酽) 
 • Chen Jingru (陈瑾如) as Ba Gongzhu (八公主) 
 • Wang Chuanyi (王传一) as Li Chengye (李承邺)


0 comments:

Post a Comment