Sunday, February 12, 2017

Purple Love (2017 film)

Standard
Purple love (一树一树紫花开) is a 2017 Chinese romance film directed by Ma Aimin (马爱民) , starring Xia Wang (夏望) and Waise Lee (李子雄)  

Profile

 • Movie: Purple Love / 一树一树紫花开 (2017)
 • Director: Ma Aimin (马爱民)
 • Producer : Fang Liping (方丽萍)
 • Release Date: February 12, 2017
 • Runtime: 90 minutes
 • Genre :  romance, drama
 • Language: Mandarin
 • Country: China 
 • Filming locations : Jiangxi (China) 
 • Period Set : Modern China

Cast

 • Xia Wang (夏望) as Wu Tong 
 • Cui Jingge (崔菁格) as Li Su 
 • Waise Lee (李子雄) as Li Qingshan
 • Gao Baobao (高宝宝) as Xue Lan
 • Liu Qing (刘青) as Wang Hong 
 • Wang Bingqi (王炳棋) as Du Ziqiao 
 • Cui Kefa (崔可法)  as Cun Zhang
 • Qiao Yongyan (乔永妍) as Yu Shan
 • Tang Ning (唐宁) as Wei Dong
 • Ding Zidi (丁子迪) as Er Jie
 • Tong Sibei (童思贝) as Long Qiang 
 • Chen Duoyi (陈朵怡) as Xin Xin
 • Guo Xingxian (郭星显) as Tian Tian

Trailer

0 comments:

Post a Comment