Wednesday, December 28, 2016

Let's Shake it (Youku , 2017)

Standard
Let's Shake it (颤抖吧!阿部)  is a 2016 Chinese television series directed by  Zhao Xiaoxi (赵小溪) , Zhao Xiaoou (赵小鸥). The series was a commercial success, with a total of 2 billion views online and a rating of 7.8 on Douban

Details

 • Drama : Let's Shake it / 颤抖吧!阿部 (Youku , 2017) 
 • Chinese : Zhan Dou Ba! A Bu
 • Director : Zhao Xiaoxi (赵小溪) , Zhao Xiaoou (赵小鸥) 
 • Writer : Rao Jun (饶俊) , Liu Ya (刘娅) , Zhu Yi (诸懿)
 • Genre: sci-fi, fantasy, romance, period
 • Episodes: 24
 • Broadcast network: Youku
 • Broadcast period: 2017
 • Period : Tang dynasty (AD 618–907)

Synopsis

It follows the story of an alien, Abu (An Yuexi) , who assumes the identity of Tang Qingye after accidentally landing on Earth, and her subsequent involvement with Tang Qingfeng (Zheng Yecheng)

Cast

 • An Yuexi (安悦溪) as Abu Caca (阿部察察)  / Tang Qingye (唐青叶)
 • Zheng Yecheng (郑业成)  as Tang Qingfeng (唐青风) 
 • ---------------------------------------
 • Wang Yanyang (王燕阳) as Duo Miaomiao (朵喵喵) 
 • Zhao Dongzhe (赵东泽) as Li Yi (李逸) 
 • Xu Hao (徐好) as Xiao Ruyi (萧如意) 
 • Chen Chen (陈晨) as Tang Qingyun (唐青韵) 
 • Wu Hao (吴昊) as Xiao Zhihe (萧致和) 
 • Huang Yuecheng (黄玥程) as Xiang Er (香儿) 
 • Zhu Ziyan (朱子岩) as Ji Le (极乐) 
 • Gao Hai (高海) as Li Fu (李复) 
 • Wang Gang (王岗) as Tang Jizhong (唐继忠) 
 • Tian Miao (田淼) as Tang Furen (唐夫人)
 • Chen Yisha (陈依莎) as Huang Hou (皇后)
 • Xu Muchan (徐沐婵) as Abu Chacha (阿部察察)
 • Yang Taoge (杨韬歌) as Da Bao (大宝)
 • Xu Haiqiao (徐海乔) as Bai Yu (白羽)
 • Wang Yifan (王毅凡) as Yaoluo Guli (药罗骨力) 
 • Mao Fangyuan (毛方圆)  as Duo Miao (朵喵) 
 • Chen Yue (沈月) as Xiao Yue (小月)
0 comments:

Post a Comment