Friday, December 2, 2016

Game of Hunting (Hunan TV , 2016)

Standard


 
Game of Hunting  (猎场)  is a 2016 Chinese romance television series directed by Jiang Wei (姜伟) , starring Hu Ge (胡歌) and Jian Renzi (菅韧姿)

Profile

 • Drama : Game of Hunting / 猎场 (Hunan TV , 2017)
 • Aka : Lie Chang / 猎场 (Hunan TV , 2016)
 • Aka : Hunting Ground / 猎场 (Hunan TV , 2016) 
 • Aka : Hunter / 猎场 (Hunan TV , 2016) 
 • Director: Jiang Wei (姜伟)
 • Producer : Zhang Jing (张静)
 • Writer: Jiang Wei (姜伟)
 • Based on :  Fan Yi Guan (翻译官) - Miao Juan (缪娟)
 • Episodes : 28
 • Broadcast Period : (2017)
 • Broadcast Network :Hunan TV
 • Genre : metropolitan, thriller, romance
 • Duration : 45 minutes (episode)
 • Language: Mandarin
 • Country: China
 • Broadcast time: Nov 06 - Dec 07 , 2017 
 • Production time : 2015
 • Filming location: Hangzhou, Zhejiang, Luquan County, Yunnan

Synopsis

An urban drama, Hunter is definitely aiming to be drama of the year. Depicting the lifestyles and careers of China's gold-collar workers, Hunter brings talented actors Hu Ge, Zu Feng, Sun Honglei and Zhang Jiayi together into one cast, while also featuring the direction of well-known director Jiang Wei, whose works include the highly acclaimed Lurk (2008) and Do Not Talk to Strangers (2001).After demonstrating his acting skills in the popular Nirvana in Fire last year, Hu now has a chance to prove he has what it takes to star in a show set in modern times.  (Global Times)

Stars

Cast

 • Hu Ge (胡歌) as Zheng Qiudong
 • Jian Renzi (菅韧姿) as Luo Yiren
 • Wan Qian (万茜) as Xiong Qingchun
 • Zu Feng (祖峰) as Bai Liqin
 • Chen Long (陈龙) as Lin Bai
 • Sun Honglei (孙红雷) as Liu Liangti
 • Dong Yong (董勇) as Yuan Tao
 • Zhang Jiayi (张嘉译) as Qu Min Jing
 • Li Qiang (李强) as Yuan Kun
 • Hu Bing (胡兵)  as Chen Xiufeng
 • Zhang Lingzhi (章龄之)  as Jia Yimei
 • Jiang Shan (江珊)as Zhou Shuanghe
 • Ke Lan (柯蓝) as Kui Huang
 • Qin Yasi (秦雅思)  as Ma Xiaohong
 • Xu Xiaosa (徐小飒) as Mi Na
 • Zhang Zhen (张震) as Tian Yao
 • Xu Ge (许阁) as Hui Chenggong
 • Wang Qian (王茜) as Hai Shan
 • Zhao Lixin (赵立新) as Tu Fangzhi
 • Wang Lejun (王乐君) as Tao Huamei
 • Luo Haiqiong (罗海琼) as Jian Na 
 • Zhu Jie (朱杰) as Yan Feng 
 • Li Naiwen (李乃文) Chen Xiang
 • Ah fa (阿法) as Suo Er
 • Liu Tianchi (刘天池) as Tan Xu 
 • Zhang Jiandong (张建栋) as Xia Jiguo 
 • Wang Haiyan (王海燕) as Zhou Shuanghe 
 • Du Jiang ( 杜江) as Kevin Yang
 • Ma Yuan (马元) as Yu Chengfei
 • Cao Weiyu (曹卫宇) as Bi Yijie 
 • Zhang Hongzhen (张宏震) as Meng Zijing 
 • Yuan Ran (苑冉) as Feng Juanjuan
 • Zhang Ziyan (张子嫣) as Qu Yunzheng
 • Zhou Fang (周放) as Zhong Huailan 
 • Feng Enhe (冯恩鹤) as as Yan Binghe 
 • Wang Xiaoyi (王小毅) as Zhao Jianting 
 • Cao Bingkun (曹炳琨) as Tan He 
 • Lin Xiyue (林熙越) as Hongshen Laozong 
 • Jiang Jun (蒋君) as Su Yadi 
 • Sun Zhihong (孙之鸿) as Lu Zhuguan 
 • Alyssa Chia (贾静雯) as Cai Wanyu 
 • Yan Bingyan (颜丙燕) as as Shu Jing
 • Gao Feng (高峰) as Yin Yisheng 
 • Zhang Xilin (张晞临) as Sa Zong 
 • He Bo (何波) as He Guosheng 
 • Ren Long (仁龙) as Song Fuzong 
 • Liu Yuexin (刘玥心) as Sun Jingli 
 • Wang Xiaotian (王孝天) as Pu Jian 
 • Zhang Zhen (张震) as Tian Yao 
 • Wang Tianqi (王天齐) as Yang Nian 
 • Xue Fei (雪菲) as Lu Yutian 
 • Feng Hui (冯晖) as Zhan Tianxiao 
 • Zhu Jie (朱杰) as Tan Fei
 • Zhang Zhen (张震) as Tian Yao

0 comments:

Post a Comment