Wednesday, December 7, 2016

Bu Liang Ren - Season 2 (iQIYi , 2016)

Standard

Bu Liang Ren (画江湖之不良人)  is a 2016 Chinese television series directed by 500 (五百) and Wang Wei (王伟)

Details

 • Title: Bu Liang Ren - Season 2 / 画江湖之不良人 (iQIYi , 2016)
 • Chinese : Hua Jiang Hu Zhi Bu Liang Ren
 • Director: 500 (五百), Wang Wei (王伟)
 • Writer : Rao Jun (饶俊) , Li Mingchao (李明超) , Zhu Yi (诸懿)
 • Genre: fantasy ,wuxia , ancient costume
 • Broadcast network: iQIYi
 • Episodes: 14
 • Duration : 40 minutes (episode) 
 • Broadcast period: (Dec 07 , 2016)
 • Filming locations : Hengdian , China
 • Related Programs : Bu Liang Ren / 画江湖之不良人 (iQIYi , 2016)

Synopsis

Cast

 • Zheng Yecheng (郑业成)  as Li Xingyun / Emperor Zhaozong 
 • Li Chun (李纯) as Lu Linxuan
 • Fan Shiqi (范世錡)  as Zhang Zifan
 • Cai Wenjing (蔡文静) as Ji Ruxue
 • Ji Chen (季晨)  as Hei Wuchang
 • Ma Wei (马薇) as Bai Wuchang
 • Wang Longzheng (王泷正) as Shangguan Yunque
 • Yang Fan (杨帆) as Zhu Youwen
 • Shi Xuanru (侍宣如) as Miao Chengtian
 • Luan Leiying (栾蕾英) as Xuan Jingtian
 • Zhang Shihui (张诗慧) as Real Mo Quan
 • Gao Yuyu (高榆榆) as Fake Mo Quan
0 comments:

Post a Comment