Friday, June 19, 2015

Secrets of Women (LeTV , 2015)

Standard

Secrets of Women (女人的秘密) is a 2015 Chinese television series directed by Xin Ju (辛巨), starring Wei Ni (维妮)


Profile

 • Movie: Secrets of Women / 女人的秘密 (LeTV , 2015)
 • Director: Xin Ju (辛巨)
 • Writer : Xin Ju (辛巨) Yang Xiaoli (杨晓丽)、Li Xinwei (李寅生), Sun Wei (孙未)
 • Producer : Yan An (闫安)
 • Release Date: June 19, 2015
 • Filming location : Beijing
 • Genre: romance
 • Runtime: 30 minutes
 • Episodes: 13
 • Broadcast network: LeTV
 • Broadcast period: June 19, 2015
 • Genre : romance
 • Country: China 
 • Language: Mandarin, 

Cast

 • Wei Ni (维妮) as Zhao Wenyi (赵文怡)
 • Lu Shan (卢杉) as Jiang Yifan (江一凡) 
 • Song Ning (宋宁) as Cao Da (曹达)
 • Xia Yan (夏炎) as Yu Zheng (于铮) 
 • Deng Anqi (邓安奇) as Zhou Deliang (周德亮)
 • Yao Xingzhu (姚星竹) as Qian Yaqao (钱亚乔)
 • Zhang Weixun (张炜迅) as Jin Yuxuan (金雨轩)
 • Ni Musi (倪慕斯) as Chu Jingjing (楚晶晶)
 • Yang Senkai (杨森凯) as Wang Kun (王昆) 
 • Mou Yihao (缪艺豪) as Gu Xiaobai (顾少白) 
 • An Yuexi (安悦溪) as Gu Meimei (顾美美)
 • Wang Ruohan (王若涵) 
 • Huang Yuchun (黄煜淳) 
 • Guo Yunqi (郭云齐) 
 • Chen Xinyu (陈欣予) as Gao Fei (高菲)
 • Cao Lei (曹蕾) 
 • Zhang Junning (张峻宁) as Zhao Yiwen (赵一闻)

Pics
 

0 comments:

Post a Comment