Sunday, March 29, 2015

The Wife's Lies (Hunan TV , 2015)

Standard

The Wife's Lies (妻子的谎言)  is a 2015 Chinese television series directed by Xu Fujun (徐辅军) and Zhou Jiawen (周家文)

Details

 • Drama: The Wife's Lies / 妻子的谎言(Hunan TV , 2015)
 • Chinese : Qi Zi De Huang Yan
 • Producer: Dong Li (董力)
 • Director: Xu Fujun (徐辅军), Zhou Jiawen (周家文)
 • Screenwriter: Zhu Yongkun (朱永昆), Wu Yingying (吴迎盈) Jiang Zehong (江泽宏)
 • Genre: Romance, family
 • Episodes: 52
 • Broadcast network: Hunan TV
 • Broadcast period: (Mar 29) - (Apr 27 , 2015)
 • Air time: Sun - Thu 20:00, Fri -  Sat  19:30
 • Related tv shows: My Daughter Seo Young
 • Filming location : Hangzhou

Synopsis

Cast

 • Jia Qing (贾青) as Li Xiaxi 
 • Zhang Xiaolong (张晓龙) as Jiang Yibin 
 • Qiu Shengyi (邱勝翊) as Li Dongxu 
 • Xu Lu (徐璐) as Sun Jiayuan 
 • Li Tianzhu (李天柱) as Li Guoliang 
 • Shen Mengchen (沈梦辰) as Jiang Yishan 
 • Li Mao (李茂) as Jiang Yiming 
 • Guo Jiahao (郭家豪) as Sun Jiahao 
 • Guan Shaoceng (关少曾) as Jiang Tianhao 
 • Rong Rong (荣蓉)  as Xu Jinxiu 
 • Wen Mengyang (文梦洋) as Di Qian 
 • Zhu Shushuo (朱俞硕) 
 • Shi Zheng (施政) as Chen Chen 
 • Lin Jing (林静) as Chen Lu
 • Guan Xiaotong (关晓彤) as Chen Puyu 
 • Ma Rui (马睿) as Huo Jiangyan 
 • Zhang Gong (张弓) as  Sun Dazhi 
 • Wang Hao (王昊) as Gao Lushi 
 • Wang Yining (王艺凝) as Zhou Yan  

0 comments:

Post a Comment