Wednesday, August 20, 2014

New Mad Monk (Hunan TV , 2014)

Standard
New Mad Monk (新济公活佛)  is a 2014 Chinese television series directed by Zheng Xiaolong (郑晓龙) , starring Zhou Xun , Zhu Yawen , Yu Rongguang , Qin Hailu and Huang Xuan.

Details

 • Drama: New Mad Monk / 新济公活佛 (Hunan TV , 2014) 
 • Chinese : Xin Huo Fo Ji Gong
 • Also known as: Huo Fo Ji Gong (济公活佛)
 • Producer: Chen Chunxia (陈春霞), Chen Yiwen (陈奕文)
 • Director: Liu Jiajing (刘嘉靖), Liang Xinquan (梁辛全)
 • Screenwriter: Fang Hongren (方泓仁)
 • Genre: fantasy, comedy, martial arts
 • Episodes: 33
 • Broadcast network: Hunan TV
 • Broadcast period: (Aug 20) - (Sep 02 , 2014)
 • Air time: Mon to Sun 19:30
 • Related TV series: Ji Gong Xin Zhuan, The Legend of Crazy Monk

Theme

 • Da Shen Yi Ge (大神一個) by Lu Yulin (陸昱霖) , Xu Shendong (徐申东)
 • Yi Qu Bu Fan (一去不反) by Liu Tingyu
 • Ai De Ju Hao (愛的句號) by Lu Yulin (陸昱霖) , Xu Shendong (徐申东) 
 • Ji Qing (寄情) by Xu Shendong (徐申东)

Cast

 • Benny Chan (陈浩民)  as Ji Gong
 • Lam Chi-chung (林子聰) as Guang Liang
 • Chen Weihan (陈威翰) as Bi Qing
 • Tang Xi (唐熙) as  Guan Yin (evil face) 
 • ----------------------------------------
 • Chen Zihan (陈紫函) as Zhang Wanrou 
 • Wu Yue (吴樾) as Da Pengshi 
 • Yao Jianming (姚建明) as Wan Rou's father 
 • Zhang Fan (张帆) as Wen Rou's nanny
 • Zheng Zihan (郑子寒) as Zai Zai 
 • Li Guangfu (李光复) as Lin Yuawai 
 • --------------------------------------------
 • Wei Qianxiang (魏千翔) as Sai Zidu
 • Jiang Zuping (江祖平) as Mu Dan 
 • Choenyi Tsering (ཆོས་ དབྱིངས་ ཚེ་ རིང་) as Du Juan (slim)
 • Xie Jingjing (谢晶晶) as Du Juan (fat)
 • Zhang Zhiwei (张志伟) as Du Juan's father 
 • Wang Wenwen (王雯雯) as Xin Er
 • Ma Honglei (马洪磊) as Da Bao 
 • ----------------------------------------------
 • TAE (唐宸禹) as Xu Gang 
 • Yvonne Lim (林湘萍)  as Jiang Yunyi 
 • Liu Miaomiao (刘淼淼) as Jiang Yunzheng 
 • -----------------------------------------------
 • Liu Tingyu (刘庭羽) as Pang Zhilan
 • Tian Chong (田重) as Luo Wei 
 • Sun Jiaqi (孙佳奇) as Xiao Yuru
 • --------------------------------------------
 • Kenny Kwan (关智斌) as Cheng Cai 程财
 • Xu Shendong (徐申东) as Meng Yao 孟瑶
 • --------------------------------------------------
 • Hou Tianyue (侯天悦) as Qi Donghua
 • Gong Yuan (宫媛) as Lei Chunmei
 • ----------------------------------------------
 • Zong Fengyan (宗峰岩) as Mei Fuqi
 • Zheng Yihan (郑宜涵) as Jin Yu 
 • Huang Tianqi (黄天崎) as Yang Musheng

0 comments:

Post a Comment