Wednesday, August 14, 2013

Prince of Lan Ling (JSTV , 2013)

Standard
Prince of Lan Ling (兰陵王)  is a 2013 Chinese television series directed by Chung Shu-kai (钟澍佳) , starring Feng Shaofeng , Daniel Chan and Ariel Lin

Details

 • Drama : Prince of Lan Ling / 兰陵王 (JSTV , 2013)
 • Chinese : Lan Ling Wang (兰陵王) 
 • Producers: Chen Yushan, Yang Dengkui (杨登魁)
 • Director: Chung Shu-kai (钟澍佳)
 • Writer :  Wu Dawei (吴大伟) , Huang Rourou (黄柔柔) , Chen Xiaohao (陈小豪) , Meng Zhi (孟芝)
 • Genre: ancient costume , romance
 • Episodes: 46
 • Broadcast network: JSTV
 • Broadcast period: August 14 , 2013

Synopsis

Gao Chang Gong, better known as Prince Lan Ling, is a celebrated hero of ancient China—one recorded to have met an untimely fate in his prime. In this vibrant adaptation, Yang Xuewu (Ariel Lin ), the only remaining priestess of her clan, foresees a tragic fate for the chivalrous Lan Ling Wang (Feng Shaofeng), but nonetheless falls for him as the two become embroiled in a war against the Northern Zhou faction, led by Emperor Yuwen Yong (Daniel Chan). As Xue Wu grows closer to Prince Lan Ling, she unwittingly fulfills a foretold prophecy that victory goes to he who possesses the priestess’ blessing. But victory has its price in the spoils of love and war, and it’s Lan Ling’s head. Can Xue Wu protect her one true leader—and her one true love? (Source : Drama Fever)

Cast

 • Feng Shaofeng (冯绍峰)  as Lanling Wang 
 • Ariel Lin (林依晨) as Yang Xuewu
 • Daniel Chan (陈晓东) as Yuwen Yong
 • ----------------------------------------------- 
 • Zhai Tianlin (翟天临) as Gao Wei , Crown Prince 
 • Mao Linlin (毛林林)  as Zheng Er / Feng Xiaolian
 • Wei Qianxiang (魏千翔) as Han Xiaodong
 • George Hu (胡宇崴) as Ande Wang (Prince of An De)
 • Zhu Haijun (朱海君) as Xiao Cui
 • Zhang Guoqing (张国庆) as Zu Ting
 • He Zhonghua (何中华) as Emperor Gao Zhan
 • Dai Chunrong (戴春荣) as Empress Hu
 • Li Wenling (李文玲) as Huang Taihou 
 • Li Donghan (李东翰)  as Yang Shishen
 • Wang Tianye (王天野) as Hulu Xu Da
 • Lu Yong (卢勇) as Hulu Guang
 • Zheng Wei (郑伟) as Xiao Xuda
 • He Qiang (贺镪) as Duan Shao
 • Xu Fulai (徐福来) as Lao Wang
 • Lv Zhong (吕中) as Xue Wu's grandmother
 • Wang Di (王笛) as Empress Ashina
 • Zheng Xiaoning (郑晓宁) as Yuwen Hu
 • Wang Zheng (王铮) as Yuwen Shenju
 • Zhao Yi (赵毅) as Yuchi Jiong
 • Zhang Zimu (张籽沐) as Yuwen Zhen
 • Huang Xindi (黄心娣) as Yu Tu
 • Lu Ying (卢映) as Li An
 • Han Dong (韩栋) as Yang Jian
 • Mou Zi (牟紫) as Fei Yan 
 • Zhang Xinling (张心灵) as Luo Hua
 • Zhang Jie (张婕) as Mu Dan
 • Lu Xinshun (吕新瞬) as Mang Han 
 • Liao Songmei (廖松梅) as Dian Jia Niang
 • Chen Jianxing (陈建兴) as A Fu 
 • Fu Fengnan (傅风男) as E Gui 
 • Feng Mingjing (冯茗惊) as A Ji 
 • Liu Pengyu (刘鹏宇) as A Xiang
 • Zhou Jinfeng (周金凤) as Xiao Dong Nainai 
 • Jiao Zhen (焦真) as Gou Shengna 
 • Wang Yue (王跃) as Dugu Yongye 
 • Wei Feng (魏峰) as Duan Siwen
 • Wang Rui (王睿) as Li Ao
 • Deng Sha (邓莎) as Lanling's birth mother
 • Zong Fengyan (宗峰岩) as Yuwen Yu
 • Yang Kunye (闫坤业) as A Wen 
 • Liu Huanying (刘唤英) as A Wen Niang
 • Yu Xintian (余心恬) as Feng Xiaoling
 • Lu Jincong (卢金聪) as Xiao Qiufan 
 • Xiong Ziling (熊梓菱) s Xiao Leihua 
 • Tang Xin (唐鑫) as Xiang Ling
 • Sun Yining (孙艺宁) as Hong E 
 • Gao Lancun (高兰村) as Gao Yan 
 • Chen Pengyu (陈鹏宇) as Gao Bainian 
 • Yu Zikuan (于子宽) as Dou Shuishi 
 • Yuan Min (袁珉) as Si Xi 
 • Yang Hao (杨豪) as Ping Jian 
 • Chu Wenming (储文明) as Mazei Toumu 
 • Cui Manli (崔漫莉) as Lou Qianjin 
 • Chen Xinyu (陈欣予) as Liu Qianjin 
 • Zhu Chengshuo (朱程铄) Li Qianjin 
 • Lei Yang (雷洋) as Qian Jin 
 • Ma Huanyin (马欢胤) as Nuli 
 • Xuan Xiaoming (宣晓鸣) as Pang Bai 
 • Jiang Yiyi (蒋依依) as young Yang Xuewu 
 • Su Hanye (苏晗烨) as young Gao Changgong 

0 comments:

Post a Comment