Sunday, July 28, 2013

The Story of Hua Mu Lan (CCTV , 2013)

Standard
The Story of Hua Mu Lan (花木兰传奇)  is a 2013 Chinese television series directed by Xiong Yu (熊郁) and Wei Tao (卫韬)

 Details

 • Drama : The Story of Hua Mu Lan / 花木兰传奇 (CCTV , 2013) 
 • Chinese : Hua Mu Lan Chuan Qi (花木兰传奇) 
 • Producer: Guo Yiquan (郭依全)
 • Director: Xiong Yu (熊郁) , Wei Tao (卫韬)
 • Screenwriter: Su Xiaoyu (苏晓苑), Xiang Yixian (向以鲜) , Liu Jian (刘继安)
 • Genre: Wuxia, history , romance
 • Episodes: 48
 • Broadcast network: CCTV-1
 • Broadcast period: (Jul 28) - (Aug 14 -2013)
 • Related TV series:  Hua Mu Lan, Jin Guo Da Jiang Jun

Related Series

Synopsis

Putting her life at the risk of war in her father's stead, Mulan disguises herself as a man to join the army

Cast

 • Hou Mengyao (侯梦瑶) as Hua Mu Lan
 • He Jianze (何建泽) as Prince Wu Ti
 • Dylan Kuo (郭品超) as Prince Dou Lun/Mou Jiang
 • Ray Lui (呂良偉) as Jin Can Zi
 • Liu Dekai (刘德凯) as Grandfather Ba
 • Yao Anlian (姚安濂) as Hua Hu
 • Cynthia Khan (杨丽菁) as Ji Yun
 • Cheng Pei-Pei (郑佩佩) as Xia Po Po
 • Dai Chunrong (戴春荣) as Si Niang
 • Ai Dong (艾东) as Xie Qichen  
 • Jerry Chang (常铖) as Physician Luo
 • Wang Ou (王鸥) as Fu Ling
 • Wang Xinran (王信然) as Tuoba Shao
 • Han Yue (韓悅) as Zi Su
 • Zhu Ziyan (朱子岩) as He Hong
 • Che Jin (车缙) as Shu Sheng
 • Peng Bo (彭博) as Zhu Zi
 • Bao Depan (包德磐) as Da Tan Khan
 • Xu Xinyu (许新宇) as Duo Su Feng
 • Fang Guanyu (房冠宇) as She Lun 
 • Li Xinrui (李信睿) - Li Xiaolong (李小龍) as Da Na
 • Sun Luhang (孙率航) as Zi Sudie 
 • Zhao Ting (赵婷) as Lan Fang
 • Bi Qi (弼祺) as Xiao Qian 
 • Shen Tingting (沈婷婷) as Zhen Mei 
 • Guo Chao (郭超) as Shao Dun 
 • Gong Fan (龔璠) as Dun Zhu
 • Lin Yujia (林玉佳) as Mu Yun
 • Xu Weiliang (徐维良) as Wu Luohou
 • Qi Yingnuo (祁映諾) as Chun Chou
 • Xu Yukun (徐玉琨) as Magistrate Chen
 • Sun Xiaofei (孙晓飞) as Ye Shu
 • Guo Jun (郭军) as Tuoba Tao
 • Su Mao (苏茂) as General Xie
 • Li Yong (李勇) as Blackmith

People of Rouran

People of Northern Wei

Production Credits

0 comments:

Post a Comment