Friday, May 4, 2012

Heroes of Sui and Tang (Hunan TV , 2012)

Standard



Heroes of Sui and Tang (隋唐英雄)  is a 2012 Chinese television series directed by Lee Hon-to (李翰韬). It is not to be confused with Heroes in Sui and Tang Dynasties (2013)  , a similar television series also based on the novel.


Profile

 • Drama : Sui Tang Ying Xiong / 隋唐英雄 (Hunan TV , 2012)
 • Also known as : Heroes of Sui and Tang / 隋唐英雄 (Hunan TV , 2012)
 • Director: Lee Hon-to (李翰韬)  , Wang Xiangwei
 • Writer: Sui Tang Yan Yi (隋唐演义) 
 • Producer: Zhai Ruiyong (赵锐勇) 
 • Writer: Zhai Ruiyong (赵锐勇) 
 • Author : Chu Renhao
 • Action Director :  Sung Menfei
 • Broadcast network: Hunan TV
 • Genre : Romanticized historical , action
 • Episodes: 60
 • Related Programs : Heroes in Sui and Tang Dynasties /  隋唐演义 (2013) 

Synopsis

Heroes of Sui and Tang is a Chinese television series based on Chu Renhuo's historical novel Sui Tang Yanyi, which romanticises the historical events leading to the fall of the Sui dynasty and the rise of the Tang dynasty.

Cast

 • Dicky Cheung (张卫健) as Cheng Yaojin
 • Yu Shaoqun (余少群) as  Li Shimin
 • Purba Rgyal (蒲巴甲) as Qin Qiong
 • Zhang Rui (张睿) as Luo Cheng
 • Tu Liman (涂黎曼) as Xin Yue E
 • Liu Xiaoqing (刘晓庆) as  Empress Xiao (566-648)
 • Winston Chao (赵文瑄) as  Emperor Yang of Sui / Sui Yangdi (569-618)
 • Liang Jingjing (梁晶晶) as  Zhangsun Wuyou
 • Leni Lan (蓝燕) as Chen Hui’er (577-605)
 • Joan Chen (陈冲) as Empress Dugu (544-602)
 • Sun Yaoqi (孙耀琦) as  Princess Ru Yi (541-604)
 • Jang Seo-hee (장서희)  as Zhang Lihua
 • Qiao Zhenyu (乔振宇) as Li Jiancheng
 • Liu Zijiao (刘梓娇) as Hua Dajiao  
 • Yang Yang (杨洋) as Pei Cuicui 
 • Kara Hui ( 惠英红) as  Duchess Dou , Li Yuan’s wife
 • Kou Shi-Xun (寇世勋) as Yang Jian / Sui Wendi (541-604)
 • Tino Bao (包小柏) as Yang Yong (604)
 • Wei Zongwan ( 魏宗万) as Yuwen Huaji (619)
 • Zhang Xiaochen (张晓晨) as Yuwen Chengdu  
 • Ye Zuxin (叶祖新)  = Pei Yuanqing
 • Li Yonglin (李永林)  as Li Yuanba
 • Jiang Linjing (蒋林静) as Chang Yiyun , Li Jiancheng’s Consort  
 • Shan Wei (单薇) as  Hong Funu
 • Li Jian (李建) as Yuwen Chenglong
 • Zhang Bojun (张柏俊) as Yang Lin
 • Yang Hongwu () as Li Mi
 • Li Binglei (李炳雷) as Shan Xiongxin
 • Bi Haifeng (毕海峰) as Luo Yi 
 • Ding Chong (丁充) as Ji Wei 
 • Qin Fangxiang (秦梵翔) as Zhu Can
 • Zhao Qiusheng (赵秋生) as Shi Danai   
 • Men Guangwei (门光伟) as Wu Jianzhang 
 • Wu Youxi (吴有熙) as Zhang Heng
 • Zhang Xu (张旭) as Li Jing 
 • Zeng Qiuzheng (曾秋生) as Yang Shu 
 • Chen Liangping (陈良平) as Xu Mao Gong
 • Jin Zhao (金钊) as Xiong Kuohai  (Purple-faced God)
 • Zhu Zhenying (朱振莹) as Wu Tianxi (Master of Tuo Luo)
 • Chen Tao (陈涛) as Qi Guoyuan
 • Zhao Chenyang (赵晨扬) as Yue'er 
 • He Yunqing (贺云庆) as Ma Shumou 
 • Li Xinhua (李新华) as Xu Tingfu 
 • Wang Jun (王军) as Hou Jianshen 
 • Xue Peng (薛鹏) as Sima Chao 
 • Zhai Jijun (翟继军) as Jin Jia 
 • Jin Yiran (金艺然) as Tonghuan 
 • Li Fan (李凡) as You Junda 
 • Zhou Liping (周丽萍) as Qin Shengzhu 
 • Zhao Jianzhong (赵建中) as Pei Ji
 • Lu Shaoping (路少平) as Zhang Gongjin 
 • Wei Sen (魏森) as Li Cheng
 • Liu Honglin (刘洪林) as Han Qinhu 
 • Chen Changkuang (陈昌旷) as Wang Bodang (Divine Archer)
 • Zhang Xiaoming (张哓明) as Gao Junya 
 • Xu Xiaodong (徐哓东) as Wang Shichong
 • Lu Yi (吕毅) as Dou Jiande
 • Chen Jiming ( 陈继铭) as Wei Zheng
 • Wu Di (吴迪) as Yang Xiu (618)
 • Sun Jingtao (孙敬涛) as Rong Furen 
 • Zhu Haiming (朱海铭) as Yun Zhaoyi 
 • Hu Junting (胡君婷) as Lan Er
 • Zhao Shuai (赵帅) as Wei Chigong
 • Ma Jianqi (马剑棋)  as Madam Black 
 • Ma Jianqin (马剑琴)  as Madam White 
 • Meng Zhaochong (孟召重) as  Zhangshun Wuji
 • Chen Jianfei (苏佳伟) as Wu Yunzhao (Marquis of Nan Yang)
 • Su Jiawei (苏佳伟) as Yun Da
 • Sun Changjiang (孙长江) as Xue Daoheng
 • Chen Yue (陈月) as Yuchi Nian 
 • Xu Min (徐敏) as Liu Shu 
 • Liu Bainan (刘柏男) as Gao Yi 
 • Guo Hui (郭辉) as Yang Liang
 • Liu Bei (刘贝) as Cao Yanping 
 • Zhao Zuoshan (赵作山) as Qiu Rui 
 • Hong Jian (红坚) as Zhi Wende
 • Li Jianchang (李健昌) as Zhu Anchang
 • Wang Hao (王昊) as Chai Shao 
 • Shi Ting-ao (石廷傲) as  Li Yuanji
 • Chen Dachun (陈大春) as Jiao Fang
 • Zhao Shuijing (赵水晶) as Wang Mingde
 • Wu Xi (吴玺) as Yang Tong 
 • Chen Weiguo (陈卫国) as Wang Yi
 • -------------------------------------------------------
 • Yang Boxiong (杨博雄) as Yang Hou (605-619)
 • Zhang Guoliang (张国亮) as Yuwen Guang
 • Yue Junling (岳俊岭) as Su Wei
 • Pan Haichen (潘海臣) as Yang Yichen
 • Du Zhiguo (杜志国) as  Li Yuan
 • Alex Fong (方力申) as Li Lao ,  Li Shimin's on 
 • Alyssa Chia (贾静雯) as Jia Linyun (Wei Zheng’s wife)
 • Fu Yiming (符毅铭) as Liu Wenjing
 • Lou Yanru (娄彦儒) as Wei Wentong (“Flower Blade General”)
 • Ming Ming (明明) as Luo Cheng’s girlfriend
 • Tong Yang (童扬) as Luo Chun 
 • Xia Ji (夏季) as Xie Yingdeng
 • Qiang Zi (强子) as Fan Hu 
 • Zhao Lei (赵磊) as Li Yuanba’s personal servant
 • Hong Fan (洪帆) as Luo family servant
 • Chen Xiaoxue (陈晓雪) as Qin Yu Er
 • Wulan Xinzi (吴兰馨紫)  as Zhang Ziyan 
 • Lei Lei (雷雷) as Chen Houzhu
 • Xu Weilu (徐玮璐)  as Hong Er
 • Wang Jianxin (汪坚辛)  = Meng Haigong
 • Wu Xiaona (吴潇娜) as  Lan Hua
 • Shen Yuelan (申月兰)  Zhu Can’s mother
 • Liu Yue (刘月) as  Du Fuwei
 • Liu Mingyu (刘明玉) as  Gao Tansheng
 • Wang Mingde  (王明德) Wang Shichong
 • Yan Yimin (闫益民)  as Zhang Lun 
 • Jin Zhiyuan (金智元) as Wang Huaiyu
 • Wang Zhengping (王正平) as  Governor Cai 
 • Han Yanda (韩炎达) 
 • Li Shenkui (李申奎) as  Dr. Song 
 • Xu Lei (徐磊) as  Zhang San 
 • Li Bo (李波) as horse keeper
 • Zhang Ligang (张立刚) as waiter
 • Sun Wen (孙文) as waiter
 • Qu Wen (瞿雯) as midwife
 • Kang Xiaowei (康小伟) as Shen Suanzi

  0 comments:

  Post a Comment