Monday, January 14, 2013

Heroes in Sui and Tang Dynasties (Dragon TV , 2013)

Standard
Heroes in Sui and Tang Dynasties  (隋唐演义)  is a 2013 Chinese television series directed by Chung Siu-hung (钟少雄). It is not to be confused with Heroes of Sui and Tang / 隋唐英雄 (2012) , a similar television series also based on the novel.

Details

 • Drama : Heroes in Sui and Tang Dynasties /  隋唐演义 (Dragon TV , 2013) 
 • Chinese : Sui Tang Yan Yi (隋唐演义)
 • Also known as: Heroes of Sui and Tang
 • Based on (novel) : Sui Tang Yan Yi (隋唐演义)
 • Director: Chung Siu-hung (钟少雄)
 • Writer: Yuan Shuai (袁帅)
 • Author : Chu Renhuo (褚人获)
 • Producer: Cheng Li Dong (程立栋)
 • Assistant director: Liu Feng (刘峰)
 • Action director: Guo Jianyong (国建勇)
 • Artistic director: Shan Tianfang (单田芳)
 • Genre: romanticized historical , action
 • Episodes: 50
 • Broadcast networks: Dragon TV, Shandong TV, Shenzen TV, Hebei TV, Anhui TV, Zhejiang TV
 • Broadcast period:January 14 , 2013
 • Related TV series: Heroes of Sui and Tang / 隋唐英雄 (Hunan TV , 2012)

Synopsis

Heroes in Sui and Tang Dynasties is a Chinese television series based on Chu Renhuo's historical novel Sui Tang Yanyi, which romanticises the historical events leading to the fall of the Sui dynasty and the rise of the Tang dynasty. It is not to be confused with Heroes of Sui and Tang Dynasties 1 & 2, a similar television series also based on the novel, but was released earlier in December 2012. 

Cast

 • Yan Kuan (严宽) as Qin Qiong
 • Jiang Wu (姜武) as Cheng Yaojin
 • Zhang Han (张翰)  as Luo Cheng
 • Fu Dalong (富大龙) as Yang Guang
 • Wang Like (王力可) as Zhang Ziyan
 • Bai Bing (白冰)  as Xiao Meiniang
 • Liu Mengmeng (刘萌萌) as Princess Qiong Hua  
 • Liu Ying (刘颖) as Shan Yingying  
 • Choenyi Tsering (ཆོས་ དབྱིངས་ ཚེ་ རིང་)  as Zhang Lihua
 • Wang Baoqiang (王宝强) as Li Yuanba
 • Du Chun (杜淳) as Li Shimin
 • Norman Tsui (徐少强) as Yuwen Huaji
 • Ken Tong (湯鎮業) as Yang Jian
 • Chen Hao (陈昊) as Yuwen Chengdu
 • Song Jia (宋佳) as Empress Dugu
 • Tang Yixin (唐艺昕) as Shan Yingying
 • Hu Dong (胡东) as Shan Xiongxin
 • Du Yiheng  (杜奕衡) as Xu Maogong
 • Siqin Gaowa (斯琴高娃) as Cheng Yao Jin's mother
 • Zhou Jie (周洁) as Qin Shengzhu 
 • Kou Zhenhai (寇振海) as Li Yuan
 • Zhang Ying (张鹰) as You Junda
 • Wang Jianxin (王建新) as Luo Yi 
 • Miao Haojun (苗皓钧) as Yang Yong
 • Juan Zi (娟子) as Madam Ning   
 • Xie Ning (谢宁) as Qi Guoyuan
 • Zhou Fang (周放) as Lady Xuan Hua (Consort Chen)
 • Guan Yu (管羽) as Li Jing
 • Chen Zhihui (陈之辉) as Ding Yanping
 • Liu Xiaoxiao (刘筱筱) as Pei Cuiyun
 • Zhang Haoxiang (张昊翔)  as Wang Bodang
 • Mou Fengbin (牟凤彬) as Di Rang
 • Wang Junhe (王钧赫) as Pei Yuanqing
 • Choenyi Tsering (ཆོས་ དབྱིངས་ ཚེ་ རིང་)  as Zhu Gui'er
 • Wu Zhuohan (吴卓翰)  as Li Mi
 • Li Donghan (李东翰) as Wu Yunzhao
 • Shi Tianshuo (石天硕) as Chai Shao
 • Huang Yonggang (黄永刚) as Xiong Kuohai
 • Liu Changde (刘长德) as Luo Song
 • Zhang Mingming (张明明) as Wang Junke
 • Gan Tingting (甘婷婷) as Dongfang Yumei 
 • Yin Xiaotian (印小天) as Yuchi Gong
 • Hong Jiantao ( 洪剑涛) as Chen Houzhu
 • Wu Xiaomin (吴晓敏) as Hong Funu 
 • Cao Jun (曹军) as Han Qin Hu
 • Ji Hongzhang (纪鸿章) as General He Ruobi   
 • Du Haitao (杜海涛) as Lai Hu'er
 • Yuan Shuai (袁帅) as Wang Guangyin
 • Chengmen Lixue (程门丽雪) as Dan Xiaoxue
 • Xiao Rongsheng (肖荣生) as Yang Lin
 • He Jiayi (何佳怡)  as Pei Furen 
 • Sang Ping (桑平) as Luo Shixin
 • Meng Yansen (孟彦森) as Qin Yong
 • Liu Jun (刘军) as Pei Renji 
 • Lai Jiatong (赖珈童) as Pei Yuanshao 
 • Shi Tiangeng (史天庚) as Wei Zheng
 • Li Xuesong (李雪松) as Xie Yingdeng
 • Hu Litong (胡溧桐) as Du Wenzhong
 • Yu Hongliang (于洪亮) as Shi Danai 
 • Cao Zichen (曹子辰) as Zhang Gong Jin
 • Cui Bin (崔斌) as Bai Xiandao 
 • Song Leitao (宋雷涛)  as Li Ruhui
 • Li Zexiao (李泽晓) as Hou Junji 
 • Marc Ma (马浴柯) as Jin Jia
 • Jin Yan (金岩) as Tong Huan 
 • Gong Sile (龚思乐) as Jin Cheng
 • Lou Yanru (娄彦儒) as Niu Gai 
 • Liu Can (刘灿)  as Fan Hu 
 • Wang Yizhu (王乙竹)as Dou Huanghou 
 • Zhang Su (张粟) as Li Jiancheng
 • Zhang Dianfei (张殿菲) as Li Yuanji
 • Liu Yidan (刘奕丹) as Dou Xianniang
 • Ren Xuehai (任学海) as Tang Bi
 • Li Qingxiang (李庆祥) as Wang Shichong
 • Liu Bingfeng (刘冰峰) as Wu Tianxi 
 • Li Yanji (李延吉) as Wei Wentong
 • Li Yihan (李易函) as Ma Yan
 • Zhang Xin (张鑫) as Yuwen Chenglong , Cheng Du's younger brother 
 • Zhuang Xiabo (庄夏播) as Luo Xi 
 • Liu Yanyu (刘言语) as Luo Fang
 • Shi Chuan (石川) as Xue Liang
 • Ban Jinghui (班京辉) as Gao Ming
 • Zhu Jiazhen (朱嘉镇) as Li Zhong
 • Zhou Zhong (周仲) as Ma Shumou 
 • Zhu Rongrong (朱荣荣) as Shangguan Di 
 • Wang Haocheng (王浩丞) as Dan Mian 
 • Li Yihan (李易函) as Dan An 
 • Wu Chengjun (吴承骏) as Dan Zhou 
 • Qi Qinglin (齐庆林) as Qiu Rui 
 • Guo Jun (郭军) as Wu Jianzhang 
 • Zhang Chunzhong (张春仲) as Xin Wenli 
 • Yu Jiana (虞嘉娜) as Hei Yue Nue 
 • Li Mengyang (李梦洋) as Bai Yuejiao 
 • Min Zheng (闵政) as Wu Kui 
 • Li Yufu (李昱孚) as Xie Tianbao / Ma Delai
 • Gao Hongliang (高宏亮) as Dongfang Bai
 • Lu Xueting (芦雪婷) as Li Shi 
 • Wang Gang (王岗) as Li Wannian 
 • Madina Memet (麦迪娜·买买提) as Li Guipin 
 • Sun Jiaolong (孙蛟龙) as He Lianzhang 
 • Dong Yanlin (董彦麟) as Liu Wuzhou 
 • Li Yuan (李远) as Sima Xin 
 • Zhao Zuoshan (赵作山) as Gao Tansheng 
 • Xu Ming (徐鸣) as Dou Jiande 
 • Zhao Jin (赵晋) as Yuwen Huiji 
 • Zhang Li (张栗) as Li Jianchen

0 comments:

Post a Comment