Thursday, January 19, 2012

Wipe Out the Bandits of Wulong Mountain (Hunan TV , 2012)

Standard
Wipe Out the Bandits of Wulong Mountain (新乌龙山剿匪记)  is a 2012 Chinese television series directed by Liu Guang (刘光) , starring Purba Rygal , Choo Ja-hyeon , Ady An and Ray Lui . 

Details

 • Drama: Wipe Out the Bandits of Wulong Mountain / 新乌龙山剿匪记 (Hunan TV , 2012)
 • Chinese : Xin Wu Long Shan Jiao Fei Ji (新乌龙山剿匪记)
 • Writers: Shui Yunxian (水运宪), Xu Haibin (徐海滨), Wang Biao (王彪)
 • Director: Liu Guang (刘光)
 • Genre: politics, espionage
 • Episodes: 46
 • Broadcast network: Hunan TV
 • Broadcast period: January 19 ,  2012
 • Air time: 19:30
 • Related TV series: Wu Long Shan Jiao Fei Ji (1987)

Synopsis

The tree power blocs , the Wulong bandits , Nationalist and PLA Army battle to eliminate one another.

Cast

 • Choo Ja-hyeon (추자현) as Chen Fengjiao
 • Ady An (安以轩)  as A Xi Miaomiao
 • Pu Bajia (蒲巴甲) as Liu Yutang
 • Ray Lu Liangwei (呂良偉) as Zuan Shanbao
 • Shen Junyi (申军谊) as Chen Zixian
 • Liu Peiqi (刘佩琦) as Tian Dabang
 • Feng Enhe (冯恩鹤) as Long Huzi
 • Chen Ruijia (陈瑞加) as Du Yan Long
 • Guo Qiming (过齐鸣) as He Shan
 • Li Tingzhe (李亭哲) as Liang Zi
 • Duan Qingqing (段卿卿) as Zhang Shengnan
 • Du Zhiguo (杜志国) as Xian Zhang
 • Wang Xinjun (王新军) as Ying Zhang
 • Wu Youxi (吴有熙) as Da Guanjia 
 • Ding Chong (丁充) as Hou Si
 • Lei Lei (雷雷) as Hei Niu
 • Qian Xiaoyun (钱小蕴) as Tian Xiugu 
 • Deng Kaiyun (邓凯匀) as Tian Fugui 
 • Ma Ke (马克) as San Bazi
 • Fan Xiaoming (范晓明) as Liu Tuzi
 • Hu Guangzi (胡光子) as Chen Kezhang
 • An Yaping (安亚平) as Quwei Shuji 
 • Yuan Jiabao (袁家宝) as Miao Xiaoliu
 • Wang Min (王旻) as Miao Xiaoqi 
 • Shi Ting-ao (石廷傲) as Liu Xi
 • Tian Feng (田锋) as Fang Shitou
 • Li Bo (李波) as Zhang Xiaodong
 • Peng Lilei (彭立磊) as Shi Kui 
 • Sun Xiaofei (孙晓斐) as Lu Jie
 • Han Yijing (韩依静) as Xiao Lian 
 • Li Lin (李琳) as Cha Hua
 • Ma Fei (马飞) as Shi Wu
 • Chen Hui (陈辉) as Shan Mao
 • Zhang Jie (张捷) as Yan Gun 
 • Zhao Lei (赵磊) as Xiao Tufei
 • Zhao Si (赵思) as Miao Wei 
 • Guo Changhe (郭长河) as Wang Erga


0 comments:

Post a Comment